فرایند رشد نظریه های جانشینی 

فرایند رشد نظریه های جانشینی       بر پایه رویکرد تکاملی فرایند رشد نظریه های جانشینی را می توان در سه محور ((برنامه ریزی جانشینی))،((برنامه ریزی جانشینی)) و ((جانشینی مدیریت)) طبقه بندی نمود: الف) برنامه ریزی جایگزینی برخی از مدیران اجرایی معتقدند که اولین مسئولیت مدیر آن است که …