برنامه ريزي استراتژيك

برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي استراتژيك ازطريق روشهاي مختلفي در سازمانها به كار گرفته مي شدد كه مزايايي را براي سازمانها وموسسات به ارمغان مي آورد، اين مزايا عبارتند از: تعريف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاري با ماموريت سازمان  بالنتیجه به ظرفيت و چارچوب زماني تعيين شده براي سازمان؛ …