ماهيت،تعاريف و تدوين مدیریت استراتژیك

ماهيت،تعاريف و تدوين مدیریت استراتژیك پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی قرار دارد که مدیران از عوامل زیر دارند: 1.شرکتهای رقیب 2.بازارها 3.قیمتها 4.عرضه کنندگان مواد اولیه 5.توزیع کنندگان 6.دولتها 7.بستانکاران 8.سهامداران و مشتریان تعاریف مدیریت استراتژیك: 1- هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه …

مديريت استراتژيك منابع انساني

مديريت استراتژيك منابع انساني در  اين بخش توجه شما را به اطلاعاتي در رابطه با مديريت استراتژيك منابع انساني جلب ميكنيم: مديريت منابع انساني قسمتي عمده از قلمرو علم و هنر مديريت را تشكيل ميدهد كه با نگرشي استراتژيك مي توان تعريف زير را براي ان قائل شد. مديريت استراتژيك …

برنامه ريزي استراتژيك

برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي استراتژيك ازطريق روشهاي مختلفي در سازمانها به كار گرفته مي شدد كه مزايايي را براي سازمانها وموسسات به ارمغان مي آورد، اين مزايا عبارتند از: تعريف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاري با ماموريت سازمان  بالنتیجه به ظرفيت و چارچوب زماني تعيين شده براي سازمان؛ …