برنامه ریزی جانشینی مدیریت

برنامه ریزی جانشینی مدیریت: برنامه ریزی جانشینی عبارتست از تداوم بخشیدن مدیریت سازمان از طریق پر کردن سطوح مختلف مدیریتی به وسیله افراد توانمند، بطوری که نسبت به هر سطحی از مدیریت این اطمینان حاصل شود که تعداد زیادی مجریان قوی هم در زمان حال و هم در آینده وجود …