روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی

روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی     در اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمان باید به چند اصل مهم کاربردی توجه داشت: این اصول کاربردی عبارتند از: ۱) مشخص کردن اهداف سازمان به طور واضح؛ ۲) ایجاد پیوند بین آموزش و اهداف سازمان؛ ۳) ارزیابی دقیق …