وظایف مسئولین آموزش

وظایف مسئولین آموزش همانطور که در مطالب قبلی عنوان شد مسئولیت های آموزشی را خط مشی های ارائه شده مشخص می کند ولی معمولا در سازمان های بزرگ مسئولیت برنامه های آموزشی رسمی به عهده مدیر آموزش است که این وظیفه با همکاری مدیران و سرپرستان اجرایی به انجام می …

برنامه های آموزشی مدیران

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران       ارزیابی ننایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزیابی برنامه های کارآموزی کارکنان است زیرا آثار ملموس کار مدیران در کوتاه مدت به مراتب کمتر از کار مجریان می باشد،بی تردید هرگونه بهبود در …