محیط کار جدید

۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد ۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊نخستین ماه شروع شغل جدید حساس و سرنوشت‌ساز است،در این دوران برای شروع کار، موانع متعددی پیشِ‌رو دارید. مدت‌زمانی کوتاه ◊در این …

برقراری ارتباط موثر

قانون لوسادا در برقراری ارتباط موثر متن زیر در مورد قانون لوسادا در برقراری ارتباط موثر مطالبی را ارائه می نماید:     آیا می دانستید که برای رشد هماهنگ هر رابطه ای باید نسبت انتقاد و تعریف را رعایت کرد؟دانشمندان تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده و نسبت …