ویژگی های اصلی افراد تاب آور

ویژگی های اصلی افراد تاب آور چیست؟ ویژگی های اصلی افراد تاب آور چیست؟با ما همراه بمانید: از دیدگاه روان شناسی، افراد تاب آور ۴ ویژگی اصلی دارند: کفایت اجتماعی مانند ویژگی هایی از قبیل تفاهم، انعطاف، همدلی و مهربانی، مهارت ارتباطی و شوخ طبعی مهارت های حل مسئله مانند …