بررسي درخواست اقدام اصلاحي

 بررسي درخواست وتعيين اقدام اصلاحي / پيشگيرانه : در متن زیر توضیحاتی در مورد بررسي درخواست اقدام اصلاحي ارائه گردیده است. نماينده مديريت جهت بررسي علل عدم انطباق احتمالي فرم درخواست رادر صورت نياز در كميته بررسي و با مشورت مديران ذيربط ودرصورت نيازبا مشاورين تخصصي شركت مورد رسيدگي قرارداده اقدام …