شاخص برده داری جهانی

«شاخص برده داری جهانی»     این شاخص وضعیت کشورها را ازنظر “برده داری مدرن” بررسی می کند. بردگی مدرن (modern slavery) یعنی فردی به کاری مجبور شود و به‌علت تهدید، خشونت، فریب، سوءاستفاده از قدرت و اکراه، نتواند از آن کار رهایی یابد. برده‌داری مدرن اصطلاحی فراگیر برای توصیف …