رضایت مشتری

رضایت مشتری برداشت مشتری  از میزانی که انتظارات مشتری برآورده شده اند. یادآوری 1: ممکن است انتظارات مشتری  برای سازمان  یا حتی خود او تا زمانی که محصول یا خدمت  دریافت شود، شناخته نشده باشد. ممکن است برای دستیابی به افزایش رضایت مشتری برآوردن انتظارات مشتری لازم باشد حتی اگر …