استراحت‌های طولانی

گاهی به مغز استراحت‌های طولانی بدهید! گاهی به مغز استراحت‌های طولانی بدهید و متن زیر را برای الگو برداری استفاده کنید: طرح یک پرسش “وقتی ایده های فوق العاده به ذهن‌تان خطور کرد، کجا بودید؟” گلب این سوال را طی سال‌ها از هزاران نفر پرسید. اغلب جواب‌ها این‌گونه بودند: هنگام …