برای یادگیری پیشگامی مدیران ضروری است

برای یادگیری پیشگامی مدیران ضروری است برای یادگیری پیشگامی مدیران ضروری است :هر كاری به افراد پیشگام نیاز دارد. وقتی یك نفر جسارت به خرج دهد پیشقدم شود، بقیه هم راه او را دنبال می كنند و به مرور زمان، تعداد داوطلبان زیاد خواهد شد. در عصر حاضر و به …