اثر بخشی و کارایی

برای رسیدن به اثر بخشی و کارایی در شرکت نیاز به عارضه یابی   اثربخشی (انجام کارهای درست) بررسی درصد تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای ارزیابی اثربخشی 1- آیا فعالیتهای شرکت در راستای تحقق اهداف صورت گرفته است؟ 2- آیا اهداف شرکت در زمان مقرر محقق شده اند؟ …