همیشه در زندگی پرندگانی هستند که بذرها را میخورند

همیشه در زندگی پرندگانی هستند که بذرها را میخورند همیشه در زندگی پرندگانی هستند که بذرها را میخورند با ما همراه باشید در متن زیر:   روزی کشاورز، برای کاشتن بذرها از خانه خارج می‌شود. در بین راه، مقداری از بذرها به زمین می‌ریزد و پرندگان، آن‌ها را می‌خوردند“همیشه در …