کارمندان مناسب هر بخش

کارمندان مناسب هر بخش کارمندان مناسب هر بخش را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید: 400 عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن …