داستان های مدیریتی(بخشندگی)

داستان های مدیریتی(بخشندگی) متن زیر تز سری داستان های مدیریتی(بخشندگی) می باشد.با ما همراه باشید: بزرگی میگفت وقتی جلوی شما یک سبد سیب می آورند، شما اول برای کناریتان بر میدارید، دوباره سیب بعدی را به نفر بعدی میدهید و … دقت کنید، تا زمانی که برای دیگران برمیدارید سبد مقابل …