با بوروکراسی مقابله کنید

با بوروکراسی مقابله کنید با بوروکراسی مقابله کنید تلاش هر روزه تان باید مبارزه با بوروکراسی که عامل ضد تحرک در شرکت است، باشد  ارجحیت شایسته سالاری بر سابقه سالاری باعث موفقیت است وقتی رئیس یک شرکت بزرگ هستید، تلاش هر روزه تان باید مبارزه با بوروکراسی باشد، و البته یادتان …