4 گام برای نابودی سندرم ایمپاستر

4 گام برای نابودی سندرم ایمپاستر 4 گام برای نابودی سندرم ایمپاستر را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     بیشتر 19 ساله ها از اینکه صاحب سهم کوچکی از سهام گوگل باشند خوشحال می‌شوند. وقتی من 19 ساله بودم، درست برای همین شرکت در مانتین ویو واقع …