تشریح بند7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول

تشریح بند7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول تشریح بند7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول در متن زیر دنبال کنید: در ادامه این بند استاندارد بیان می دارد: هر گاه الزامات مربوط به محصول تغییر یابد، سازمان باید اطمینان حاصل کند که مدارک مرتبط اصلاح شده و کارکنان ذیربط نیز از …

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت نمونه ورودی و خروجی بازنگری مدیریت برای سیستم مدیریت یکپارچه: ورودي هاي جلسات بازنگري مديريت شامل موارد ذيل مي باشد : گزارش مميزي هاي داخلي و خارجی ارزیابی سازگاری با الزامات قانونی و سایر الزامات قانونی و سایر الزامات تقبل شده توسط سازمان بازخوردهاي مشتريان ارتباطات، مشارکت و …