استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ چیست؟

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ چیست؟ در این متن اطلاعاتی در رابطه با استاندارد ایزو 50001 ارائه شده است: ISO 50001 ورژن ۲۰۱۱ آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد. این استاندارد در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. که …

بازنگری انرژی

بازنگری انرژی یکی از موارد و بندهای مهم در سیستم مدیریت انرژی(ایزو 50001) مبحث بازنگری انرژی میباشد.متن زیر ملاحظه نمایید.: کمیته انرژی استفاده و مصرف انرژی را بر اساس اندازه گیری و سایر داده ها به وسیله شناسایی منابع جاری انرژی و ارزیابی استفاده و مصرف انرژی حال حاضر و گذشته …