تنزیل

تنزیل       تنزیل عبارتست از قرار دادن در شغل یا درجه ای پایین تر از شغل ،درجه و یا موقعیت قبلی که نیازمند به مهارت و مسئولیت کمتر بوده و طبعا از حقوق و مزایای کمترینیز برخوردار است. تنزیل درجه ممکن است به علل مختلف از جمله: کاهش …