آیا بازخورد ضعیف رشد شرکت‌تان را کند کرده است؟

آیا بازخورد ضعیف رشد شرکت‌تان را کند کرده است؟     مدیران تحت فشار نسل هزاره‌ای که وارد بازار کار شده، به دریافت بازخورد مثبت عادت کرده و خیلی از افراد این نسل انتظار دارند همواره تحسین شوند، ارتقا بگیرند و در شغل‌شان پیشرفت کنند. در نتیجه، مدیران برای پشتیبانی …