بازاریابی

بازاریابی بهترین زمان برای برقراری ارتباط و بازاریابی چه زمانی است؟ زمانی که سر شما شلوغ است؟ زمانی که سر شما شلوغ نیست؟ تقریبا همیشه بازاریابی باید یک اولویت در طول سال برای شرکت شما باشد. بسیاری از کارها ممکن است در زمان های مختلف از نظر اهمیت رتبه‌های مختلفی …