‎بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست

‎بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست در اين متن اطلاعاتي در رابطه با ‎بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست ارائه شده است: اخذ ایزو HSE-MS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق تمامی چارچوبهای بین المللی …

ایزو HSE-MS

در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست ، از دهه های قبل ، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حضور صنایه نفت، اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند. استانداردهای مذکور که عمدتا با مخفف HSE-MS معرفی شده …