پياده سازي و دريافت گواهينامه ISO 9001:2008

زمينه هاي لازم جهت پياده سازي ودريافت گواهينامه ISO9001:2008 1- ارزيابي وضعيت موجود 2- طراحي و مستندسازي سيستم مديريت كيفيت 3- بازنگري ، تاييد و تصويب مستندات طراحي شده 4- نظارت بر اجراي مستندات تصويب شده 5- بازنگري و به روز آوري مستندات 6- برنامه ريزي و انجام مميزي داخلي …

محتویات ایزو 9001

شرایط دارا شدن مدیریت کیفیت و اخذ ایزو ۹۰۰۱ مشتمل بر نزدیک به ۳۰ صفحه شرایط می‌شود که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی منتشر و در همه کشورها به منظور هماهنگی به کار می‌رود. این شرایط به شرح ذیل می‌باشند: صفحه چهارم (پیش گفتار): پیش گفتار صفحات پنج تا هفت (پیش …