ایزو 37001

ایزو 37001: (مدیریت ضد رشوه خواری) ایزو 37001: 2016 الزامات را مشخص می کند و راهنمایی برای ایجاد، اجرای، حفظ، بررسی و بهبود سیستم مدیریت رشوه می دهد. سیستم می تواند مستقل باشد یا می تواند به یک سیستم مدیریت کلی متصل شود. ایزو 37001: 2016 در ارتباط با فعالیت …