ایزو 10002:2014

معرفی استانداردهای مدیریتی ایزو 10002:2014     رسیدگی به شکایات مشتری راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتری در سازمان ها ISO 10002:2014 Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for complaints handling in organizations ، ایزو 10002:2014 راهنمایی برای مدیریت فرآیند شکایات مشتری از محصول در سازمان فراهم می نماید، …