استاندارد ایزو 10002

استاندارد ایزو 10002 متن زیر حاوی اطلاعاتی در مورد استاندارد ایزو 10002 می باشد. این استاندارد دستورالعمل هایی برای استقرار سیستم مدیریت شکایت ارائه داده و در شناسایی شکایت ها، علت و رفع آن ها کمک می کند. استاندارد ایزو 10002 به شناسایی زمینه های بهبود تجارت شما و رفع علت …