6 سیگما چیست

6 سیگما چیست؟؟   این روش نام خود را از حرف یونانی سیگما گرفته است؛ در آمار، این حرف نشان دهنده ی انحراف معیار است که میزان تغییر یا ناسازگاری در یک فرایند را تعیین می نماید. در اواسط دهه ی 1980، موتورولا سنجشی آماری را روی نتیجه ی فرایند …