ایزو 10668 ISO

ایزو 10668: ارزیابی نام تجاری ایزو 10668 – الزامات ارزیابی برند پولی یک مشخصه توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای روش ها و روش های اندازه گیری ارزش یک نام تجاری است. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO / TC 289 توسعه یافته است. ایزو 10668 برای اولین بار …