ISO 39001 مدیریت ایمنی ترافیک

BS ISO 39001 مدیریت ایمنی ترافیک متن زیر اطلاعاتی را در مورد  ISO 39001 مدیریت ایمنی ترافیک ارائه می نماید.با ماه همراه باشید: BS ISO 39001  حداقل الزامات سیستم مدیریت ایمنی جاده را تعیین می کند. دولت ها، مقامات جاده ای، گروه های ایمنی و شرکت های خصوصی علاقه مند …