ایده های جدید و خلاقانه را برانگیزید و آنها را آزمایش کنید:

ایده های جدید و خلاقانه را برانگیزید و آنها را آزمایش کنید: آیا دوست دارید تمام ایده های خلاقانه را خودتان ارائه دهید؟ واقعیت این است که شما به تنهایی نمی توانید به تمام ایده های خلاقانه بیندیشید. و قطعا به افرادی نیاز دارید به افرادی نیاز دارید که بتوانند …