انگیزه در زندگی

انگیزه در زندگی 9 حقیقت زندگی که شما را با انگیزه نگه می‌دارد ما در دنیایی قانونمند و با قاعده زندگی می کنیم. به قول اسکاول شین در کتاب «چهار اثر»، زندگی صحنه پیکار نیست بلکه بازی است، و قطعا بازی زندگی نیز قواعد خاص خودش را دارد. هر کس …

انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان

انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان را در متن زیر دنبال کنید: تئوری Y بر اساس مفروضات زير قرار دارد: کارکنان کار را امري طبيعی و همانند تفريح يا بازی می‌پندارند. کسی که خود را به …

شش ایده برای ایجاد انگیزه در کارمندان

شش ایده برای ایجاد انگیزه در کارمندان شش ایده برای ایجاد انگیزه در کارمندان در متن زیر موجود می باشد: موفقیت یا شکست یک مدیر به خاطر کارهایی که میکند به موفقیت یا شکست نمی رسد، بلکه این به تواناییِ او در استفاده از قابلیت های افراد بستگی دارد،برای فهم …