اگر وقت کمک ندارید، موضوع را رها نکنید

اگر وقت کمک ندارید، موضوع را رها نکنید اگر وقت کمک ندارید، موضوع را رها نکنید:   به خطر افتادن روابط مدیران زیادی به لیلی مشغولیت های فراوان، فرصت کمک به افراد خود را ندارند لذا موضوع کمک به کارمندان خود را رها می کنند این اشتباه بزرگی است، اگر …