اول انديشه سپس گفتار

اول انديشه سپس گفتار   مدیران عالی پيش از سخن گفتن فكر مي کنند. انديشيدن پيش از سخن گفتن به معناي تقليد از الگوها و حرکات آهسته، ملال آور و خسته کننده در سخنراني ها نيست. بلکه اندیشیدن به آنچه که قرار است به عنوان یک مدیر بگویید و تاثیری …