اهمیت مربی گری در تحولات و تغییرات فردی

اهمیت مربی گری در تحولات و تغییرات فردی سازمانهای امروزی چیست؟ آندرسون بر این باور است که یک فعالیت مربیگری فراتر از تجربه ای است که فرد از مربیگری دریافت میکند و دربردارنده چهار ویژگی زیر است: 1 .تغییر به منظور تحقق نیازهای بهسازی فرد و نیازهای استراتژیک سازمانی مورد …