اهمیت سرمایه‌گذاری

اهمیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را در متن زیر مطالعه برمایید:  قسمت بعدی هدف‌مان از سرمایه‌گذاری چیست؟ ♦ هدف‌ها از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی یکسان نیست. ♦ ممکن است یک نفر کارمندی باشد که هر ماه مقداری از حقوقش اضافه می‌ماند، یا کارمند بازنشسته‌ای که به تازگی …