ماموریت ها و اهداف

ماموریت ها و اهداف همه فعالیت ها و رفتار های انسان و گروه های انسانی هدف دارند سازمان ها نیز اهدافی دارند که به خاطر دستیابی به آنها تشکیل می شوند این اهداف را ماموریت ها یا اهداف بلند مدت می نامند ماموریت ها باید دارای ویژگی های خاصی به …

هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید

هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید متن زیر با عنوان هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید در مورد اهداف می باشد،با ما همراه باشید: هدف های بلندمدت ساده ترین راه برای اینکه گروه شما در مسیر بالندگی قدم بردارد این است که هدف های بلندمدت خود را …