انواع خط مشی

انواع خط مشی خط مشیها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد . 1-خط مشیهای اساسی 2-خط مشیهای کلی 3-خط مشیهای خرد پیاده سازی ایزو برای سازمان ها در زمینه های مختلف مانند مشاوره ایزو 9001 مشاوره ایزو 45001 و … به سازمان ها کمک میکند تا خط مشی درستی …