انتقال

انتقال       عبارت است از جابه جایی افقی ازشغلی به شغل دیگر، که از لحاظ موقعیت،مسئولیت،مهارت تقریبا مشابه باشد،تفاوت عمده ترفیع یا جا به جایی عمودی با انتقال یا جا به جایی افقی،در مزایا،امتیازات وموقعیت سازمانی است،معمولا در انتقال برخلاف ترفیع مزایا  و موقعیت ها چندان تغییر نمی …