نادیده گرفتن ها

نادیده گرفتن ها متن زیر مواردی را در مورد بحث نادیده گرفتن ها ارائه می نماید:  عملکرد نادیده گرفتن افراد تقریبا به بدی از بین بردن زحمات آنها در برابر چشمانشان است،نادیده گرفتن شما را تماما از مسیرتان دور می‌کند،خبر خوب این است که تنها با نگاه کردن به چیزی …