انسانهای حوصله سر‌بر

چرا انسانهای حوصله سر‌بر از ماجراجوها موفق ‌ترند؟ چرا انسانهای حوصله سر‌بر از ماجراجوها موفق ‌ترند؟با ما همراه بمانید: ♦ دلال‌های سهام، با یقه‌ی پیراهن باز و آستین‌های بالازده، همزمان در چند گوشیِ تلفن فریاد می‌زنند و حرکات بدن‌ شان طوری است که انگار زندگی‌شان به این تماس‌ها وابسته است، …