ابر یادگیری شخصی

ابر یادگیری شخصی ابر یادگیری شخصی را می توانید در متن زیر مظالعه بفرمایید:     در خصوص آینده آموزش و یادگیری در کانال هاروارد بيزينس ريويو بنقل از هادي موقعي آمده است تعامل دانشگاه با خانه، دانشجو شدن همه افراد در هر سطح و طبقه، از بین رفتن فضیلت …