انتخاب پرسنل و تقسیم پست ها

انتخاب پرسنل انتخاب پرسنل و تقسیم پستهاتصمیم گیری درباره پرسنل اغلب با پیامدهای وسیعی همراه است . چهار راهکار اساسی در این زمینه به کاهش خطرات کمک می کنند . تصمیم گیری درباره پرسنل اصولاً از مهمترین تصمیم گیریها به شمار می آیند . یک شرکت را به ویژه اگر …