مدل الماس استراتژی

 مدل الماس استراتژی Strategy Diamond این ابزار، از جمله تکنیک های جدید و بسیار قدرتمند تحلیل استراتژیک است که در سال ۲۰۰۱ توسط دو مدرس نام آور مدیریت استراتژیک جیمز فردریکسون ودونالد هامبریک تدوین گردیده است. ایجاد یکپارچگی از این مدل به منظور ایجاد یکپارچگی میان اجزا مختلف تحلیل استراتژیک …