مهارتهای بهبود رفتار سیاسی در سازمان چیست؟

مهارتهای بهبود رفتار سیاسی در سازمان چیست؟   هر فردی می تواند مهارت های سیاسی خود را بهبود بخشد؟ مهارت سیاسی درحقیقت هم ذاتی و هم اکتسابی است. مهارت سیاسی برای افراد با شخصیتهای برون گرا، ساده تر است اما هر شخصی می تواند مهارتهای سیاسی را از راه تجربه‌هایش …

اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان چیست؟

اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان چیست؟ اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان را در متن زیر دنبال کنید؛ موارد زیر در مورد اصول تهیه خط مشی برای سازمان می باشد: +هیچ الزامی در رابطه با نحوه تدوین خط مشی کیفیت وجود ندارد. +خط …

تعریف الزام

الزام نیاز یا انتظاری که بیان می شود، عموما یا متداول یا الزامی است. یادآوری 1: «عموما متداول» به معنی آن است که تجربه متداول یا معمول برای سازمان و طرف های ذی نفع  است که نیاز یا انتظار مورد بحث، متداول شده است. یادآوری 2: یک الزام مشخص شده …