الزامات قانونی و مقرراتی

الزامات قانونی و مقرراتی حداقل سیزده بار اصطلاح “الزامات قانونی و مقرراتی ” در استاندارد ایزو 9001:2015 از جمله مقدمه و ضمیمه A آمده است. این مقاله تلاشی برای درک معنای این اصطلاحات می باشد. اصطلاح “الزامات قانونی و  مقرراتی” می تواند الزام قانونی بیان شود؛ همانطور که در بند …