ایزو 29993

ایزو 29993: ایزو 29993:2017 الزامات خدمات یادگیری را در خارج از آموزش رسمی، از جمله تمام انواع یادگیری درازمدت (به عنوان مثال آموزش حرفه ای و آموزش درون سازمانی، یا برون سپاری و یا در خانه) مشخص می کند. این شامل خدمات یادگیری ارائه شده توسط یک ارائه دهنده خدمات …