تردید نسبت به نیت مدیران

تردید نسبت به نیت مدیران تردید نسبت به نیت مدیران را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     یکی از دغدغه هایی که اخیرا ذهن مرا مشغول کرده است این است که چرا کارکنان سازمانها به مدیران و تصمیمات مدیران اعتماد ندارند و تقریبا همه این تصمیمات را …